GTT sp. z o.o. przystąpiła do inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego w polskiej części Puszczy Białowieskiej w 2016 r.

Projekt realizujący założenia związane z koncepcją zintegrowanej ochrony i zarządzania dobrami kultury i środowiska na terenach leśnych, ukierunkowany jest na interdyscyplinarne podejście, integrujące m.in. specjalistów z zakresu badania i ochrony zabytków oraz środowiska, jednocześnie ujmując dziedzictwo w sposób holistyczny. Podejmowana inicjatyw ma zatem na celu m.in. integrację środowisk, określenie i opracowanie kompleksowego podejścia do zasobów kulturowych i przyrodniczych, co oprócz badania i ochrony dóbr kultury i środowiska, umożliwi wypracowanie i wdrożenie optymalnej formuły zarządzania i popularyzowania w/w zasobami.
Głównym celem działań interdyscyplinarnych jest przede wszystkim rozpoznanie nieznanych dotychczas zasobów zabytkowych, znajdujących się na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej, weryfikacja stanowisk archiwalnych, przy wykorzystaniu głównie nieinwazyjnych technologii badawczych i innowacyjnych metod. W efekcie końcowym takie podejście ma doprowadzić do wielkoobszarowej inwentaryzacji zasobów kulturowych na terenie Puszczy Białowieskiej. Kolejny cel działań to opracowanie interdyscyplinarnego programu ochrony zasobów kulturowych i przyrodniczych. Poprzez włączenie do badań analiz palinologicznych, archeozoologicznych czy botanicznych, projekt ma na celu rozpoznanie obiektów przyrodniczych z przeszłości, a zarazem zestawienie zasobów zabytkowych z obiektami środowiskowymi. Projekt na kolejnych etapach uzupełnia prace prowadzone w 2016 r. uszczegóławiając rozpoznanie danych teledetekcyjnych oraz automatyzując prace związane z analizą danych LIDAR.
Projekt realizowany jest przez interdyscyplinarny, wieloosobowy zespół specjalistów, w kooperacji z różnymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi. Działania ukierunkowane są na współpracę ze specjalistami z zakresu: ochrony zabytków (z uwzględnieniem przede wszystkim krajobrazu kulturowego, układów ruralistycznych, reliktów architektury, zabytków archeologicznych, reliktów budownictwa obronnego, fortyfikacji polowych, obiektów techniki – przemysłu – gospodarki, cmentarzy, historycznych założeń  zieleni, czy w końcu miejsc upamiętniania wydarzeń historycznych), leśnictwa, geomatyki, archeologii, historii, geodezji, historii sztuki, konserwacji zabytków, architektury krajobrazu itd.

https://www.ibles.pl/badania/puszcza-bialowieska-dziedzictwo-kulturowe

https://www.facebook.com/Dziedzictwo-Kulturowe-Puszczy-Bia%C5%82owieskiej-1797525110576992/?ref=page_internal

Główni wykonawcy:
Instytut Badawczy Leśnictwa (lider konsorcjum) / Instytut Archeologii i Etnologii PAN (konsorcjant w 2016 r)
Instytut Badawczy Leśnictwa (lider konsorcjum) / Fundacja Hereditas (konsorcjant od 2017 r)

Zespół koordynujący od 2017 r.:
Prof. dr hab. inż. Jacek Hilszczański
Prof. dr hab. Jakub Lewicki

Dr Dominik Jagiełło
Dr inż. Krzysztof Stereńczak
Dr hab. Rafał Zapłata