Geodezja

  • Przyjęcia interesantów:
  •  geodeta uprawniony mgr inż. Krystyna Kaczmarczyk
  • ul Grochowska 92 m 3  I piętro Warszawa
  • poniedziałek 16.00-21.00
  • czwartek 16.00-21.00  tel. 511663147 (prośba kontaktu przez telefon z Piotrem Kaczmarczykiem przyjęcia w biurze okresowo odwołane)
  • mapy do celów prawnych;
  • mapy do celów projektowych;
  • tyczenia infrastruktury technicznej;
  • mapy do zwrotu nieruchomości;
  • analiza prawna nieruchomości gruntowych;

Pragniemy zaoferować Państwu pomoc w przeanalizowaniu wszelkich dokumentów dotyczących nieruchomości gruntowych, określenia stanu prawnego.

Miedzy innymi w zakresie tych prac mogą być przeprowadzone następujące czynności:

– przebadanie stanu prawnego nieruchomości w zapisach w Księgach Wieczystych z przeanalizowaniem wszelkich wpisów i wniosków;

– zbadanie stanu prawnego w rejestrach ewidencji gruntów w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej;

– przebadanie archiwalnych materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

– przeanalizowanie archiwalnych map wycofanych z obiegu;

– stwierdzenie i określenie roszczeń byłych właścicieli, co do badanej nieruchomości.

Zajmujemy się prowadzeniem analizy stanu ,,technicznego” nieruchomości np.:

– analizą istniejących i planowanych linii rozgraniczających ulic i dróg;

– konsultacjami w tym zakresie z urzędami gmin i pracowniami urbanistycznymi;

– opracowaniami geodezyjnym nowo-wydanych linii rozgraniczających;

– wyznaczeniem ich w terenie;

– wyliczanie powierzchni zajętej pod ulicami i drogami;

– pomocą z wystąpieniem o odszkodowanie za zajęte pod ulice tereny wobec Jednostek Samorządu Terotarialnego lub Skarbu Państwa zgodnie z ustawą o gospodarce gruntami art. 98 (Dz.U nr 46 z 2000 r. tekst jednolity poz. 543) i innymi obowiązującymi przepisami;

– przeanalizowaniem wcześniej wydanych postanowień i decyzji urzędowych dotyczących przedmiotowych nieruchomości;

– określenie przeznaczenia wybranej działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

sekretariat@gtt.com.pl

prezes zarządu

Piotr Kaczmarczyk tel (mobile phone)+048511663147

mail piotr.kaczmarczyk@gtt.com.pl

geodezja

Krystyna Kaczmarczyk tel  (mobile phone)+48511663147

pkaczmarczyk.gtt@gmail.com